ضربه ایستگاهی

در این کلیپ  نحوه آرایش و جایگیری بازیکنان هنگام نواختن ضربه و جابجایی ها و بلاک کردن بازیکنان را مشاهده میکنید

اطلاعات تکمیلی