ضربه ازاد

اموزش ضربه ایستگاهی در فوتسال (بر اساس بلاک کردن مدافع )