راهنمای بدنسازی فوتبال برای سنین پایه

کودکان اشتیاق طبیعی به بازی و فعالیت های جسمانی دارند.
فوتبال حتی به ابتدایی ترین شکل خود یک فعالت جسمی موثر و مفرح میباشد.
برای انجام بهترین شکل این بازی در حالت رقابتی بازیکنان باید از نظر جسمانی اماده باشند.....