100 پرسش و پاسخ در مورد تغذیه وفعالیت ورزشی

امروزه تغذیه و فعالیت ورزشی موضوعاتی محبوب هستند.
اغلب ورزشکاران در معرض اطلاعات تغذیه و فعالیت های ورزشی فراوانی هستند که لزوما دقیق یا مشروع نیستند.

هدف این کتاب ارائه مفاهیم مبتنی بر اصول علمی قابل استفاده مباشد