تمرینات شوت

تمرینات شوت

تمرین شوت :با تعیین هدف عبور از کانال ها و دریافت پاس از بازیکنان کناری و شوت به دروازه