تمرین ترکیبی شوت

تمرین ترکیبی شوت

تمرین ترکیبی شوت ،دریبل و پاس با تعیین هدف شوت به دروازه تمرین درمرحله مقدماتی میباشد