گرم کردن (همراه با بازی )

گرم کردن (همراه با بازی )

در این تمرین بازیکنان زمین را به سه قسمت تقسیم میکنند و بصورت تک ضرب پاسکاری کرده و پس از تعداد مشخصی پاس به منطقه بعدی میروند

تمرین ترکیبی شوت

تمرین ترکیبی شوت

تمرین ترکیبی شوت ،دریبل و پاس با تعیین هدف شوت به دروازه تمرین درمرحله مقدماتی میباشد