تمرین دروازه بانی بخش پنجم

تمرین حرفه ای دروازه بانی مناسب دروازبان های حرفه ای 

تمرینات ترکیبی با رعایت سیر پیشرفت ،دفع به بغل با توپ ها تنیس و تمرین کراس کردن و بالا بردن چابکی دروازه بان ،مناسب دروازه بانان حرفه ای

 

نظر بدهید