نمونه ای از چرخش در سیستم 4.0

نمونه ای از چرخش در سیستم 4.0

اموزش نمونه ای از چرخش در سیستم 4.0

 در این سیستم تیم ها میتوانند از فضای پشت مدافع ها استفاده کنند چون تیم حریف باید همه بازیکنانش از جلو به دفاع تیم مهاجم بپردازد در غیر اینصورت تیم مهاجم برتری عددی در حمله خواهد داشت.یک و دو های خط و پارالل های به عمق و کارهای ترکیبی زیاد و متنوع از مزایای این چرخش هست

  

نظرات کاربران

نظر بدهید